(Sist oppdatert: 20. september 2019)

Brukerbetingelser

 • Generelt

Zelo AS («Zelo») tilbyr en sky-basert distribusjonstjeneste («Tjenesten») som lar deg lage kurs, distribuere disse gjennom ulike kommunikasjonskanaler, innhente svar, rapporter og statistikk og dele filer over internett.

Disse brukerbetingelsene («Avtalen»), Oppdragsavtalen og vår Personvernerklæring, er en juridisk bindende avtale mellom Zelo og deg som bruker. Referanser til «vi», «vår» og «oss» refererer til Zelo, mens «du», «din» og «bruker» refererer til brukeren.

Ved å bruke Tjenesten, godtar du og er bundet av vilkårene i denne Avtalen

 • Kontoer i Zelo

For å bruke Tjenesten må du sette opp en eller flere Zelo-kontoer. Du kan sette opp administratorkontoer («Admin»), og brukerkonto («Bruker»).

 • Adminkonto

Administratorkontoer har tilgang til å se, sende ut og endre alle kurs, brukere og innstillinger. 

 • Brukerkonto

Brukerkontoer er ment for den individuelle medarbeider som f.eks skal gjennomføre kurs, og motta utsendinger, lenker og filer fra Tjenesten samt svare på spørsmål, quiz og gi tilbakemelding. En bruker kan kun se sine utsendinger som er sendt til seg spesifikt og svare på disse. Brukere har bare tilgang til sine egne filer, med mindre andre brukere har delt filer med dem. Ved oppsigelse vil alle lagrede data slettes 90 dager etter utløpsdato.

 • Tegningsperiode

Alle Zelo-kontoer har en varighet på tolv måneder om ikke annet er spesifikt nevnt i Oppdragsavtalen, og fornyes deretter automatisk for en ny tegningsperiode (tolv måneder,) med mindre brukeren avbestiller det betalte abonnementet innen to måneder før den løpende tegningsperioden slutter.

Bedriften faktureres automatisk når et abonnement blir fornyet for hele tegningsperioden. Ved fornyelser er betalingsbetingelsene 14 dager med forfall på start av neste tegningsperiode. Betalinger refunderes ikke, heller ikke ved brukerens oppsigelse. Brukeren kan si opp eller endre sitt abonnement når som helst. Oppsigelsen eller endringen vil ha virkning fra den påfølgende tegningsperioden.

 • Kontoadministrator

Når en bedrift eller organisasjon etablerer en konto vil en konto-administrator bli opprettet automatisk. Konto-administratoren er ansvarlig for å legge til og vedlikeholde kontoen og kontoens medlemmer. Konto-administratoren er bedriften eller organisasjonens kontaktpunkt med Zelo og er eneste person med myndighet til å si opp abonnementet. Konto-administratoren er også ansvarlig for at bedriften eller organisasjonen følger Avtalens spesielle vilkår, se punkt 11 nedenfor.

 • Lisens til å bruke Tjenesten

Når en bruker har tegnet en konto i samsvar med lisensvilkårene og Zelos instruksjoner, gir Zelo brukeren rett til å benytte Tjenesten.

Brukeren skal kun bruke Tjenesten innenfor formålet og med de begrensninger og instrukser gitt av Zelo.

Zelo gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere og bruke Tjenesten innenfor det angitte formål. Lisensen kan ikke gis videre til andre eller på andre måter gjøres tilgjengelig for andre, utover det som fremgår av denne Avtalen. Kildekode eid av tredjepart kan bli levert sammen med Tjenesten og er underlagt den aktuelle tredjeparts lisenser.

Tjenesten og dens struktur, organisering, kildekode og dokumentasjon inneholder forretningshemmeligheter. Zelo er eneeier av Tjenesten og programvaren som brukes til levere Tjenesten, samt all tilhørende dokumentasjon.

Tjenesten gjør det mulig for brukeren å dele, sende og utveksle digitalt innhold med andre. Brukeren må ha alle nødvendige rettigheter til å distribuere dette digitale innholdet. Ved å bruke Tjenesten erkjenner du at Zelo ikke har kontroll over det digitale innholdet som sendes gjennom eller brukes med Tjenesten, og at Zelo derfor ikke på noen måte kan holdes ansvarlig verken for bruken av, innholdet i eller lagringen av dette digitale innholdet. Zelo forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne innhold eller innføre andre begrensinger eller tiltak som anses nødvendig for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Zelo forbeholder seg retten til å gjennomføre virussjekker og kan blokkere for at enkelte filer blir lastet opp.

Brukeren kan ikke gjøre kommersiell bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til salg eller distribusjon Tjenesten, programvaren eller dokumentasjon til en tredjepart.

 • Fornyelser, oppsigelse og avslutning av abonnement

Abonnement for alle kontoer blir automatisk fornyet når en tegningsperiode utløper.

Konto-administratoren kan når som helst avslutte abonnementet. Når et abonnement er avsluttet, betyr det at det ikke vil fornyes når tegningsperioden utløper.

Etter at et abonnement er avsluttet, vil Zelo nedgradere alle kontoene som administreres av Konto-administratoren til inaktive i en periode på 30 dager. Man kan da ikke aksessere kontoene, rapporter, lenkene i løsningen eller noe av materialet som er lagret i løsningen. Etter perioden på 30 dager vil brukerkontoene bli terminert. Om Konto-administratoren i denne perioden velger å aktivere kontoene igjen ved å tegne et nytt abonnement skal det betales avgift for antall brukere ved avslutning av sist periode lik den pris for månedlig abonnement.

Dersom brukeren har unnlatt å betale avgifter eller andre beløp skyldte til Zelo, har Zelo rett til å avslutte kontiene 90 dager etter opprinnelig betalingsfrist.

Zelo har rett til å si opp brukerens konto dersom brukeren opptrer på en måte som ikke er i samsvar med denne Avtalen eller instrukser gitt av Zelo.

Vi vil slette brukerdata innen 90 dager etter at brukerkontoen har blitt terminert

 • Endringer i personlig informasjon

Brukeren skal varsle Zelo om endringer av e-postadresse og betalingsinformasjon umiddelbart ved å kontakte Zelo på epost. Brukeren er eneansvarlig for eventuelle kostnader som kan oppstå ved feilaktig eller manglende oppdatering av brukerinformasjon.

 • Personvern og datainnsamling

Zelo kan samle ikke-personlig identifiserbar informasjon som er knyttet til bruk av Tjenesten. Dette inkluderer statistikk og ytelsesmålinger relatert til programvaren. Denne informasjonen sendes til Zelo og kan bare brukes av Zelo som fastsatt i Zelo’s Personvernerklæring.

Dersom det foreligger en gyldig rettskjennelse fra en norsk rett vil Zelo utlevere data i henhold til rettskjennelsen. Zelo vil varsle brukeren i slike tilfeller dersom det er lovlig adgang til dette.

 • Spesielle vilkår

Konto-administratoren identifiserer brukere som administreres ved å oppgi e-postadresser eller annen kontaktinfo for hver bruker. Som konto-administrator, er du ansvarlig for å betale avgiftene for alle brukere som er under din administrasjon og deres bruk av Zelo.

Administratoren skal ha eksklusiv kontroll over styringen av alle brukerkontoene og sikre at all bruk av Tjenesten skjer i henhold til denne Avtalen og øvrige instrukser fra Zelo. Det er administrators eneansvar å sørge for at antall brukere for medarbeidere økes eller reduseres etter behov. Administrator er videre ansvarlig for å legge til eller fjerne enkeltkontoer etter behov.

Administratoren har ikke tilgang til data lagret på brukernes konti hvis den ikke er delt med administratoren. Administratoren har tilgang til å lese aktivitet på brukernes konti.

Brukerne har bare tilgang til sine egne filer, med mindre andre medlemmer har delt filer med dem.

En administrator kan når som helst oppgradere (legge til antall konti) eller nedgradere (redusere antall konti) kontoen. En konto-administrator kan når som helst si opp abonnementet. Slike endringer vil gjelde fra utløpet av den løpende tegningsperioden. Ved oppsigelse vil alle lagrede data slettes.

 • Krav for å bruke Tjenesten

For å bruke Tjenesten, må du ha en kompatibel datamaskin eller mobil enhet med Internett-tilgang. Hvis du bruker Tjenesten via en trådløs forbindelse, kan det medføre økte kostnader fra din mobiloperatør. Du er ansvarlig for å betale alle data-kostnader og for alt utstyr og andre tredjeparts-tjenester du bruker for å få tilgang til Tjenesten.

Brukeren er ansvarlig for å huske sitt passord og behandle dette konfidensielt. Brukeren er eneansvarlig for enhver aktivitet som skjer under hans/hennes brukernavn. Dersom brukeren mister passordet eller lenken til brukerens konto, kan brukeren ikke kunne få tilgang til hans/hennes data. Brukerens brukernavn, passord og lenker er personlig, og kan ikke deles med en tredjepart. Hvis brukeren blir oppmerksom på misbruk av sin konto, må de varsle Zelo umiddelbart.

 • Rettferdig og akseptabel bruk

All bruk av Zelos produkter og tjenester skal være i samsvar med de prinsipper som er beskrevet i denne Avtalen, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Zelo kan etablere eller utvide driftsrutiner for å sikre tilgjengeligheten på Tjenesten og for å forhindre misbruk. Som en del av disse driftsrutinene reserverer vi oss retten til å overvåke våre systemer for å identifisere overdrevent forbruk av lagring- og nettverksressurser, samt å iverksette tekniske og andre tiltak vi vurderer som nødvendig.

Brukere med Individuelle kontoer kan bruke Tjenesten til normal individuell bruk. Zelo begrenser ikke båndbredde eller lagringsplass på ubegrensede abonnement, men vi forbeholder oss retten til å forhindre overdrevent forbruk og misbruk av Tjenesten. Dersom en Brukers totale lagrings- og nettverksforbruk er vesentlig større enn normalforbruket til en gjennomsnittlig bruker av Zelo, og/eller indikerer at Tjenesten brukes til noe annet enn individuell bruk, vil dette i noen tilfeller kunne vurderes som misbruk av tjenesten.

I tilfeller som nevnt ovenfor, forbeholder vi oss retten til å tilby et alternativt Zelo-abonnement, eller i visse tilfeller suspendere eller slette Brukerens konto og/eller brukerdata. Brukeren vil bli kontaktet av oss med forslag om endring eller varsel av tiltak i slike tilfeller.

Brukere kan ikke videreselge kontoer eller noen av kontoens tjenester. Du kan ikke dele ditt passord eller lenke med en tredjepart, og må lagre dette på en sikker og egnet måte. Det er brudd på denne Avtalen å benytte Zelos tjenester og/eller produkter til ulovlig virksomhet. Du kan ikke lagre og/eller distribuere data på Tjenesten som bryter norske lover og regler, inkludert personvern- og opphavsrettslover. Dette inkluderer piratkopiert materiale og/eller annet ulovlig innhold.

Zelo reserverer seg retten til å blokkere tilgang eller forby bruk av Tjenesten, slette brukerdata og/eller slette brukerkontoer dersom vi anser at brukeren bryter denne Avtalen.

Lagring og/eller distribusjon av data som bryter norsk lov vil kunne bli rapportert til myndighetene.

 • Ansvar og garantier

Zelo er under ingen omstendighet ansvarlig for skade, kostnad eller tap knyttet til bruk av Tjenesten. Dette gjelder også tap av data som er lagret i Tjenesten og konsekvenser av tap av data. Zelo er uten ansvar selv om Zelo er blitt gjort oppmerksom på faren for tap.

Zelos samlede ansvar for en hver form for skade, kostnad eller tap knyttet til Tjenesten og disse lisensvilkårene er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende betalt vederlag for den aktuelle konto de siste 12 måneder før kravet oppsto.

Zelo har uansett ikke ansvar for indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader av noen art.

 • 15. Markedsføring og kommunikasjon i elektroniske kanaler

Zelo vil bare sende brukeren relevant og tilpasset informasjon om nyheter, produkter og tjenester fra selskapet i kanaler som e-post og SMS dersom brukeren har gitt samtykke. Brukeren kan når som helst trekke tilbake slikt samtykke.

 • Endringer i Tjenesten og brukervilkår

Zelo forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i Avtalen med 30 (tretti) dagers varsel. Zelo forbeholder seg også retten til å avbryte, endre eller avslutte Tjenesten, helt eller delvis, etter å ha varslet brukeren via e-post minst 30 (tretti) dager forut for slik endring eller avslutning av Tjenesten. Zelo forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement. Endringene trer i kraft 30 (tretti) dager etter at varselmelding er sendt. Alle meldinger om endringer nevnt ovenfor blir sendt til brukeren via e-post.

 • Diverse

Zelo forbeholder seg retten til å overdra denne Avtalen til en tredjepart. Zelo vil gi brukerne melding om slik endring.

 • Lovvalg og tvisteløsning

Denne Avtalen er underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Partene vedtar Stavanger tingrett som rett verneting. 

 • Kundeservice

For spørsmål om Tjenesten, ta kontakt med kundeservice via e-post på contact@zeloapp.com Zelo vil forsøke å besvare alle henvendelser innen en rimelig tidsramme.

 • Kontaktinformasjon

E-post: contact@zeloapp.com

Adresse: 

Zelo AS

Hospitalsgata 6,

4006 Stavanger, 

Norge

// 

Nordic Innovation House

470 Ramona St, 

Palo Alto, CA 94301, 

USA

Tel: +47 52 69 51 52

Prøv Zelo helt gratis

Ingen kortdetaljer nødvendig